Vyshyvanka Day 2020

Available at https://youtu.be/BMK6jMvYLTU